درس پانزده Lektion15

به نام خدا      Im namen gottes

شهر مونیخ آلمان از مهم ترین مقاصد گردشگری اروپا | درباره مونیخ آلمان | مجله  خبری سفرمی

اعداد                                                                                                  die Zahlen

معنیتلفظکلمهمعنیتلفظکلمه
1اَینس eins11اِلفelf
2سوایZwei12سولفZwölf
3دقایDrei13دقایسینdreizehn
4فیهVier14فیِسینviezehn
5فونفFünf15فونفسینFünfzehn
6زِکسSechs16زِکسینsechzehn
7زیبنSieben17زیبسینsiebzehn
8آختAcht18آخت سینAchtzehn
9نُینNeun19نُینسینneunzehn
10سینZehn20سوانسیشzwanzig

نکته:   اعداد در آلمانی از راست به چپ خوانده می شود مثلا 21 اینطور می خوانیم در المانی 1 و 2  ولی به همان صورت صورت می نویسم                 22 ein und zwanzig

درس چهارده Lektion 14

به نام خدا Im namen gottes         

درس چهارده          Lektion 14

کلمات کوتاه و حرف اضافه

معنیتلفظکلمهمعنیتلفظکلمه
معمولاًآفتOftکجاوُWo
واقعاًویکیلیشWirklichاستایستSit
البتهکِلاKlarکجا استوُ ایستWo ist
همهآلهAlleچی واسWas
شایدفی لایشتVielleichtچگونهویWie
الان ، حالایستJetztچراوَقومWarum
کمیاَین بیست شِنEin bisschenبه ناخ زومNach  Zum
پسآلزوNoch einو اوندUnd
به هیچ وجهگا نیشتGar nichtتابیستBist
بامیتMitبررویآفAuf
ازآس – فٌنAss- vonبدونِاُنهOhne
اماآباaberبنابراینزُ لالاSo lala
از کجاوههwoherکیوِرwer

*ترکیب دو حرف صدادار i  یا e (ei) کشیده بیان می شود مثل

عشقلیبِliebe

در زبان آلمانی حروف v صدای ف می دهد .

معنیتلفظکلمهصداحروف
پدرفاتاَfaterفv

Lektion 13

درس سیزده      Lektion 13

آلمان زیبا

به نام خدا      Im namen gottes

نکته : فعل های آلمانی معمولا به en ختم می شوند . مثل kommen

حروف صدا دار کوتاه

حرف صدا داری که پس از آن حروف بی صدا ترکیبی بطور ch یا sch  بیاید کوتاه بیان می شود مثل

سیشَمطمئنsicher

  Lektion 12

به نام خدا      Im namen gottes

تصویر دیدنی از کشور آلمان

درس دوازده        Lektion 12

  • در زبان آلمانی r به دو صورت ادا می شود یکی با صدای شبیه به ق مثل
1برادربقوداbruder

و دیگری مانند زبان انگلیسی تلفظ می شود .برای اینکه این مطلب را بهتر درک کنید باید فیلم ببیند و تمرین و تکرار بیشتری کنید

Lektion 11

به نام خدا Im namen gottes

تصویر زیبا از آلمان

درس يازده              Lektion 11

  • در زبان آلمانی حرف اول اسامی با حرف بزرگ نوشته می شود .

مثل: Iran- Amerika- Deutschland- Ziba

  • Nicht  برای منفی کردن جمله میاید ولی اگر بخواهیم از نه استفاده کنیم nein  را استفاده می کنیم .

Lektion 10

به نام خدا      Im namen gottes

درس ده             Lektion 10

همه چیز درباره آلمان - گِردگَرد
کشور المان

نکته : درکشورآلمان به جای سلام در بعضی از مواقع از کلمه های

tag- guten abent   guten morgen – guten برای سلام و ارتباط برقرار کردن

نکته : –  از ساعت 6 صبح تا 10صبح guten morgen 

  • از 10 تا 6 عصر Guten tag
  • از 6 تا اخر شب Guten abent
  • می توانیم گوتن موقگن ، گوتن تاک ، گوتن آبنت را جایگزین سلام کنیم .
  • برای شب بخیر گفتن از کلمه  guten nacht  (گوتن ناخت) استفاده می کنند.

Lektion 9

به نام خدا Im namen gottes         

درس9                Lektion 9

آلمان برلین

نکته : حروف ch  دو حروف بی صدا کنار هم صدای ش تلفظ می شود اما اگر قبل ترکیب ch حروف صدادار o ,u, a  و یا حرف ترکیبی au  بیاید صدایی شبیه خ تلفظ می شود .

1اوهآخAch
2شبناختNacht
3هشتآختAcht

در کشور آلمان باید با افرادی که نمی شناسید و یا افرادی که مسن هستند یا افراد که (مثلا معلم استاد یا مهندس شغل مهمی دارند به صورت رسمی صحبت کنید . ) و فقط  با کودکان و دوستان صمیمی می توانید به صورت غیر رسمی صحبت کنید .

Lektion 8

به نام خدا Im namen gottes         

آلمان زیبا

درس هشت         Lektion 8

جمله کوتاه

نکته گرامری:

  • وقتی که حروف g قبل آن I بیاید و در انتهای کلمه باشد مانند ایش ich تلفظ می شود مانند
1بیستسوانسیشzwanzig
2تمام شدفرتیشfertig

Lektion 7

به نام خدا Im namen gottes         

موزه در کشور آلمان

درس هفت          Lektion 7

مکالمه غیر رسمی و رسمی

نکته های مهم : چند حروف کنار هم صدای دیگر می دهند .

حروفتلفظ(صدا)مثالتلفظمعنی
ChsاکسxSechsزِکسشش
se-si-su-saزِد( حروف صدا دار)zehnسینده

Lektion 6

    

File:Mercedes-Benz Museum 201312 07 blue hour.jpg
موزه مرسدس بنز

مکالمه غیر رسمی

    نکته گرامری:

چند حروف کنار هم صدای دیگر می دهند .

حروفتلفظ(صدا)مثالتلفظمعنی
Euاویneunنُویننُه
ErآHitlerهیتلاهیتلر
Eiآmeierمایامایا