درس پنج  Lektion5

24 Hours in Berlin, what not to miss in German capital
شهر زیبای برلین

به نام خدا Im namen gottes         

درس پنج           Lektion5

مکالمه ساده غیر رسمی informelles

زبان آلمانی دو نوع مکالمه دارد informelles و formelles رسمی و غیر رسمی

با افراد مسن و افراد برجسته مثل دکتر استاد دانشگاه مهندس معلم باید formall رسمی صحبت کرد و با دوستان و بچه ها می توان به صورت غیر رسمی صحبت کرد .

مکالمه غیر رسمی

مکالمه رسمی

نکته گرامری:

نکته های گرامری مهم : چند حروف کنار هم صدای دیگر می دهند .

حروفتلفظ(صدا)مثالتلفظمعنی
Ch خِ (قبل سی ها اگر حرف آ بیاید خ خوانده می شود.achtآختهشت
Chشِichایشمن

آموزش زبان آلماني درس Lektion 1

به نام خدا Im namen Gottes         

آموزش زبان آلماني

درس یک                                                                              Lektion 1

الفبای زبان آلمانی دارای 26 حرف است و علاوه بر آن چهار حرف وجود دارد که ویژه زبان آلمانی است.

یادگرفتن نام حروف آلمانی بسیار مهم است چون شما قادر به هجی کردن اسامی ، آدرس ها مکانها و دیگر اطلاعات ضروری شخصی به ویژه به هنگام حضور یا سکونت در کشور آلمان خواهید بود .

umlaut

نکته در مورد اوملات ها اگر کی بورد شما اوملات ها را نداشت از این حروف برای نوشتن کلمات استفاده کنید .

  1. Ä—oe
  2. Ö -oe
  3. Ü—ue
  4. ß – ss

توجه: اوملات ها معمولا به صورت بم شنيده مي شوند بايد با تمرين و شنيدن فيلم و به اين تلفظات مسلط بشويد.