Lektion25

به نام خدا      Im namen gottes

جاهای دیدنی آلمان؛ ۱۵ جاذبه گردشگری غول اقتصاد اروپا | چطور

درس بیست و پنج              Lektion25

کلمهتلفظمعنیکلمهتلفظمعنی
sprecheایشپریشِصحبت کردنWie ein bisschenاَین بیستشنیکم
معنیتلفظ                    کلمه
سلامهالوHallo
شب بخیرگوتِن آبِنتGuten abent
اسم من جان استایش وایس یانIch heiß john
من 22 سال دارمایش بین سوای اوند سوایسیشIch bin 22 jahre alt
من اهل ایران هستمایش کمُه آس دم ایرانIch komme aus dem iran
من آلمانی یاد می گیرمایش لِرنِن دویچ اوند دو ؟Ich lerne deutsch und du
من یکم آلمانی بلدمایش اشپریشن اَین بیستشن دویچich sprechen ein bisschen deutsch
اما خوب صحبت می کنیآبا دو ایشپریشت گوتAber du sprichst gut
خیلی ممنونفیله دانکهVielen dank
نکته :

حروف   معمولاً در آلمانی به صورت ترکیبی با حروف  h می آید.

معنیتلفظکلمهصداحروف ترکیبی
منایشichشCh

در شرایط دیگر معمولاً حرف c  ک تلفظ می شود .

معنیتلفظکلمهصداحروف
کامپیوترکامپیوتَcomputerکC

Lektion24

به نام خدا      Im namen gottes

عکس های جذاب از طبیعت زیبای ونیز آلمان براندنبورگ

درس بیست و چهار             Lektion24

مکالمه رسمی

معنیتلفظ                    کلمه
ظهر بخیرگوتن آبِنتGuten tag
سلام ، عذرخواهی می کنمانت شولدیگنHallo, entschuldigen
چطور هستیدوی گِتس اینِنWie gehtes ihnen
خوبم تشکرمیه گِت اِس گوت دانکهMir geht es gut danke
چند سالتونهوی آلت زیند زیWie alt sind sie
من 13 سالمه و توایش بین دقای سین یاق آلتIch bin dreizehn jahre alt  und du
اوه من 20 سالمهاخ زو  ایش بین سوانسیگ یاقِ آلتachsoo Ich bin zwanzig jaher alt
چی یاید میگریواس لرنست دوWas lernst du
من آلمانی یاد میگیرمایش لرنِ دوایچIch lerne deutsch
اهل کجا هستیدوُهه کُمِن زیWoher kommen sie
من اهل ایران هستمایش کُمه آاُس دِم ایقانIch komme aus dam iran

حروف بی صدا

تعدادی از حروف بی صدا در زبان آلمانی کم و بیش همانند انگلیسی تلفظ می شوند مانند (X,F,N,K,M,H,P )

حرفتلفظمثالتلفظمعنی
FافFreitagفایتَگروز جمعه
HهاHausهاوسخانه
Kکاparkپاقکپارک
Mاِمdamدَمحرف اضافه
NاِنNichtنیشتنه (جمله را منفی می کند)
Pپیlampلِمپلامپ
TتیTagتاگروز
Xایکسtaxiتَکسیتاکسی

Lektion23

به نام خدا      Im namen gottes

معرفی شهرهای معروف و زیبای آلمان | سفر به آلمان | مجله علی بابا

درس  بیست و سه             Lektion23

اعداد                                                                                                 die Zahlen

معنیتلفظکلمه
من میشمارمایش سِلIch zähle
من تا سه می شمارمایش سِل بیست دقایIch zähle bis drei
تو می شماریدُو سِلستDu zählst
ساعت چند است ؟وی فیل اُوا ایست اس بیتهWie viel uhr ist es, bitte
ساعت یک است .اِس ایست اَین اُواEs ist zwei uhr
یک دقیقه شصت ثانیه دارد.اَین مینوت هَت زِکسیش زِکوندنEine Minute hat sechzig Skunden
یک ساعت شصت دقیقه دارداَین اشتوند هَت زِکسیش مینوتِنEine Stunde hat sechzig Minuten

حروف بی صدای g,d,b   وقتی در ابتدای کلمه قرار گیرند مانند زبان انگلیسی تلفظ می شود ، اما وقتی حروف a,d,b در پایان کلمه باشد یا قبل از حرف t ,st بیاید به ترتیب با صدای بیشتر شبیه به p, t, k   ادا می شوند مانند:

روزتاگTag
عشقلیبِLieb
حمامبَدBad

Lektion22

به نام خدا      Im namen gottes

  

فصل بهار در آلمان | مجموعه ای از تصاویر طبیعت بی نظیر در قلب اروپا

درس بیست و دو                        Lektion22

مکالمه رسمی

معنیتلفظکلمه
حال شما چطوره ؟ متشکرم و شما ؟وی گِت اس اینِن دانکه  اونت اینِن-Wie geht es Inen?  Gut denk und inen?
شما چطور نامیده می شوید؟ من جان هستم و شما ؟وی هایسِن زی ایش هایسِ جان اونت زی-Wie heißen sie ? Ich heisse john und sie?  
از کجا می آیید ؟ من ایران می آییم و شما ؟وهه کُمِن زی ؟ ایش کُمه آس دِم ایران اونت زی؟Woher kommen sie? Ich komme aus dam Iran und Sie?
اهان ایران من از آلمان می آییمآخزُ ایران ، ایش کُمه آس دویچلندAchso Iran, ich komme aus deutschland
خداحافظآفیدَزِنAufwiedersehen
خداحافظآفیدَزِنAufwiedersehen

گرامر

اگر قبل از حروف صدا دار e, i,ä  آورده شود صداي تركيبي تس ايجاد مي كند .

معنیتلفظکلمهصداحروف ترکیبی
سزارسیزارcäsarتس
سانتیگرادسِلسیسcelsiusتسCe
تقریباًسِرکاَcircaتسCi

Lektion21

نام خدا      Im namen gottes

         

دانشگاه آلمان برلين

درس بیست                                                               

معنیتلفظ                    کلمهمعنیتلفظ                    کلمه 
حال شما خوب است؟گت اس دیه گوتGehtes dir gut چطوری هستیدوی گت اس دیهWie ghetes dir
اسم شما؟هایس دوHeisst du?اسم شما چیستوی هایس دوWie heiß du
تو بیست و دو سالته؟بیست دو سوای اون سوانسیش یاق آلتBis du 22 jahre alt شما چند سال داریدوی آلت بیست دوWe alt bist du
اهل ترکیه هستید؟کمست دو آس درترکای؟Kommst du aus der türkeiاهل کجا هستی؟وهه کمست دوWoher kommst du

حالت دوم فعل جای خودش باشد لحن را سوالی می کنیم .

بله من خوبمیا ایش بین گُوتJa, ich bin gutشما خوبید ؟اس گت دیه گوت؟ es Geht dir gut ?
نه من هستم ماریاناین ایش بین ماریاNein , ich bin mariaشما سارایی ؟ اره یا نهدو هایست زارا اُدَdu heist sarah?(oder)
بله من 21  سالمهیا ایش بین اینون سوانسیش یاق آلتJa , ich bin 21jahre altتو 21 سالته؟دو بیست اَینو سوانسیش یاق آلتdu Bis 21 jahre alt? wie alt bist du? wie alt sind sie ?
من از آمریکا هستمایش بین آس آمریکاIch bin aus Amerikaتو اهل ترکیه هستی ؟دو کُمست آس دِر تُرکایdu kommst aus der türkei ?

Lektion20

به نام خدا      Im namen gottes

PhD Fellowships at Heidelberg University in Germany
Heidelberg University
کلمهتلفظمعنیکلمهتلفظمعنی
Machenماخِنکارمی کنیمspracheاِشپراخِیادگرفتن
Wasواسچیeinfacherاَین فاخاَآسان تر

مكالمه ساده

معنیتلفظ                    کلمه
ما چه کار می کنیمواس ماخن ویرWas machen wir  
ما درس می خوانیمویر لِرنِنWir lernen
ما یک زبان یاد می گیریمویر لِرنِن اَین اِشپراخِWir lernen eine sprache
من اسپانیایی یاد می گیرمایش لِرنِن اِسپانیشIch lerne spanich
تو انگلیسی یاد میگیریدو لِرنست اِنگلیشDu lernst englisch
ما آلمانی یاد می گیریموی لِرنِن دویچWie lernen deutsch
شما ترکی یاد می گیریدزی لِرنِن تورکیشSie lernen türkisch
یادگیری زبان آلمانی آسان استدویچ لِرنِن ایست اَین فاخDeutsch lernen ist ein fach

نکته در زبان آلمانی حروف صدادار ترکیبی به کشیدگی حروف ترکیبی انگلیسی نست کوتاه تر ادا می شوند .

حرف ترکیبیتلفظمثالتلفظمعنی
Auآاُaufآاُفبرروی
EiاَیEinاَینیک
Euای اوfeuerفایاآتش سوزی

Lektion 19

به نام خدا      Im namen gottes

جزیره روگن آلمان (بزرگترین جزیره آلمان)
جزیره روگن در آلمان

درس  نوزده       Lektion 19

کلمات درس جدید

خداحافظی و دیدار دوباره

 در زبان آلمانی برای خداحافظی معمولا از کلمات زیر استفاده می کنند

tschüss Auf wiedersehenbis dann- bis später – bis morgen

معنیتلفظکلمه
خداحافظی غیر رسمیچوسtschüss
خداحافظی رسمیآفیدَزنAuf wiedersehen
تا فردابیست مُقگنBis morgen
به امید دیداربیست دِنBis dan
تا بعد (تا چند ساعت دیگه)بیست اِشبتَBis später
تا دیدار بعدبیست گلاشBis gleich
تا بعد (که معلوم نیست کی ههمو می بینیم )بیست دانBis dann
تا بعدبیست بالدBis bald

نکته : –  اگر قرار تا فردا هم را ببینید از این کلمه استفاده می کنید Bis morgen

  • اگر معلوم نیست کی همدیگر را ببینید در مکالمه از این کلمه استفاده کنید Bis dann
  • اگر تا یه مدت زمان کوتاه دیگه قرار هم را ببینید در مکالمه Bis später

Lektion 18

به نام خدا Im namen gottes     

    

بیوگرافی آنگلا مرکل و همسرش (اول و دوم) با عکس جدید
آنکلا مرکل صدر اعظم آلمان
رهبری محصر به فرد

درس هجده                    Lektion 18

معنیتلفظکلمه
هر دوی ماوی یِر بایدِWir beide
هر دوی آنهازی بایدِSie beide
آن مرد و آن زناِر اوند زیEr und sie
یک خانوادهاَینِ فامیلی یهEine Familie
خانواده منماینِ  فامیلی یهMeine Familie
خانواده من اینجاستماینِ فامیلی یه ایست هی یِرMeine Familie ist hier
ما یک خانواده هستیمویر زیند اَین فَمیلی یهWier sind eine Familie
خانواده کوچک استدی فامیلی یه ایست کِلاینDie Familie ist Klein
من اینجا هستمایش بین هی یِرIch bin hier
تو اینجا هستیدو بیست هی یِرDu bist heir
همه آنها اینجا هستندزی زیند آل هی یِرSie sind alle hier

نکته های گرامری مهم

حروف بی صدا ترکیبی با حروف s صدای ش می دهد

معنیتلفظکلمهصداحروف ترکیبی
زیباشونSchönشSch
بازیاِشپیلspellشSp
ساکتاِشتلstillشSt

Lektion 17

به نام خدا Im namen gottes         

خودرو آلمانی و همه شرکت های سازنده خودرو در چین 🚗 + محصولات + فیلم + عکس
برندهای خودرو های آلمانی

درس چهارده              Lektion 17

SeinHeißenKommen 
binHeißekommeIch
BistHeißtkommstDu
SindHeißenkommenSie
istHeißetkommtEr/ sie

 جدول صرف فعل

.

Wir – wie – woher
Das?Ist Wer
Sie?HeißenWie
Du? kommstwoher

نکته جالب درمورد زبان آلمانی :

  • همینجوری که نوشته می شود معمولاً خوانده می شود.
  • صرف فعل زیاد ندارد
  • هرچه جلوتر می روید به زبان آلمانی بیشتر علاقمند می شوید .

نکته:  در آلمانی صرف فعل در حال دارند که می شود در آینده همان را استفاده کرد و یه گذشته دارند

 Lektion 16

به نام خدا Im namen gottes       

 

ورزشگاه آلیانتس آرنا (ورزشگاه آلیانز آرنا) کجاست | عکس + آدرس و هر آنچه پیش  از رفتن باید بدانید - کجارو
ورزشگاه آلیانتس آرنا

  درس چهارده             Lektion 16

معنیتلفظکلمه
سلام حال شما چطورههالو . وی گیت اِس اینِنHallo Wie geht  es Ihnenn
خوب ، مرسی و توگوت دانکه اوند اینِن gut danke und Ihnen
همچنین خوبم ، این پیتر استآخ گوت دانکه داس ایس پیتآAuch gut danke , das ist peter
صبح بخیر آقا پیتر حال شما چطوره ؟گوتن موگِن هِق پیتآ وی گِت اِس اینِنGuten morgen herr peter Wie geht  es Ihnenn
صبح بخیرگوتن موگِن …….Guten morgen
این مارتا استداس ایست مارتاDas ist martha
حال شما چطور است ؟وی گت اِس اینِن فِقاُ مارتا Wie geht es Ihnen frau martha
خوب مرسی اهل کجایدگوت دانکه وهه کُمِن زی؟gut danke Woher kommen Sie
او اهل ترکیه استاِر کُمت آس ترکایEr kommt aus Türkei
باشه ، به امید دیدارآفی دَزِن Ok auf wiedersehen
به امید دیدارآفی دَزِن auf wiedersehen